c/ Àngel Guimerà, 34, 2º 2ª · 08242 MANRESA (BCN) · Tel. 93 872 69 73

info@medicinaesteticamanresa.com · www.medicinaesteticamanresa.com